RESORT VALAŠSKÉ CHALUPY VELKÉ KARLOVICE

 1. Resort je povinen ubytovat pouze řádně přihlášené hosty a zaručuje služby odpovídající dané kategorii resortu.
 2. Za účelem řádného přihlášení předkládá host při příjezdu do resortu příslušnému pracovníku resortu platný občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný průkaz totožnosti. Na jeho základě vydá resort hostovi hotelovou legitimaci s uvedením názvu hotelu, jménem hosta, čísla pokoje, délkou pobytu a klíči od pokoje. Platnou resortní legitimaci host na požádání pracovníků resortu prokazuje oprávněnost své přítomnosti v resortu během pobytu.
 3. Resort je nekuřácký včetně všech přilehlých prostor. Místa určená ke kouření jsou vyznačena. Pokud host poruší toto nařízení, bude povinen uhradit pokutu ve výši 2 000 Kč.
 4. V případě, že host odmítne předložit osobní doklad, resort mu není povinen poskytnout ubytování. Poskytnuté služby resortu si host platí na recepci resortu buď hotově nebo kartou. Ubytování se hradí předem formou uhrazení zálohové faktury. Při příjezdu je provedena předautorizace kreditní (bankovní) karty hosta. Předautorizace slouží pouze jako garance úhrady čerpání možných extrasů. Při uhrazení všech Vámi čerpaných extra služeb Vám bude nejpozději v den odjezdu tato předautorizace zrušena.
 5. Pultové ceny ubytování a jednotlivých služeb jsou k dispozici v recepci resortu a na webových stránkách www.valasske-chalupy.cz jako součást online rezervace.
 6. Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je resort oprávněn odmítnout jeho ubytovaní.
 7. Host může přijímat návštěvy na pokoji v době od 8.00 do 22.00 hodin, a však pouze po zapsání do knihy návštěv.
 8. Při onemocnění nebo zranění hosta zajišťuje resort poskytnutí lékařské pomoci, eventuálně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené hradí host.
 9. V den příjezdu je pokoj, chalupa hostu k dispozici od 14.00 hodin. V den odjezdu je host povinen pokoj, chalupu odevzdat do 10.00 hod. Dřívější příjezd nebo pozdější odjezd lze objednat za příplatek dle obsazenosti resortu, kterou Vám sdělí recepce resortu.
 10. Resortní hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádné zařízení a provádět zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji.
 11. Z bezpečnostních důvodů může host používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holící strojky, masážní strojky apod.) a dále notebooky a obdobné drobné elektrické spotřebiče
 12. Resortní hosté jsou oprávněni využít bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.
 13. Děti do 10 let nesmějí být ponechány bez dozoru dospělých osob ani na pokoji, ani v ostatních prostorech resortu.
 14. Z bezpečnostních důvodů a na ochranu hostů je v chodbách a dalších veřejných prostranstvích resortu instalován kamerový systém. Nakládání s těmito záznamy se provádí dle příslušných právních předpisů na ochranu osobnosti.
 15. Po celém objektu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.
 16. Se souhlasem resortu mohou být spolu s hostem ubytováni i psi a jiná drobná zvířata hosta, a to za předpokladu, že je zvíře zdravé a během pobytu není na obtíž a neruší ostatní ubytované hosty a host si po svém zvířeti uklidí exkrementy. Cena za pobyt zvířat se účtuje dle platného ceníku. Škody způsobené zvířetem je povinen uhradit host. Při příjezdu je provedena předautorizace kreditní (bankovní) karty hosta. Předautorizace slouží pouze jako garance úhrady možných škod způsobených zvířetem.
 17. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. jsou resortní hosté povinni dodržovat noční klid.
 18. Případné stížnosti a závady na straně hotelu se řeší Reklamačním řádem. Stížnost je nutné uplatnit ihned, a především písemnou formou.
 19. Za ztrátu a vystavení nového klíče je host povinen uhradit manipulační poplatek ubytovateli ve výši 200 Kč.
 20. Za klenoty, peníze a jiné cenné věci hotel neodpovídá, pokud nebyly uloženy v hotelovém trezoru.
 21. Parkování pro rezortní hosty je zajištěno bez poplatku na parkovišti. Nejedná se o hlídané parkoviště, resort neodpovídá za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle.
 22. Ubytováním v resortu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s plněním povinností podle tohoto řádu. V případě, že jej poruší, má resort právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.
 23. Host je povinen se řídit tímto ubytovacím řádem a všemi pokyny, které upravují provoz resortu a chování hostů, zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy.
 24. Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy resortu. 
 25. Storno podmínky:

  Objednavatel je zodpovědný za úhradu storno poplatků, tak jak je uvedené níže:

  1.           při zrušení rezervace 28 dní a více před začátkem pobytu = 50% z ceny ubytování

  2.           při zrušení rezervace 27 až 15 dní před začátkem pobytu = 75% z ceny ubytování

  3.           při zrušení rezervace 14 až den začátku pobytu = 100% z ceny ubytování

   

Přejeme Vám příjemný pobyt. 
Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne: 01.01.2018